rodo

Administratorem Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym jest
 HR International sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 180/5.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest nieobowiązkowe, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie zatrudnienia. Powierzone dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzonej rekrutacji.

 Osoby, które będą miały dostęp do odczytu danych osobowych to dział kadr i osoby zajmujące
się rekrutacją. Osobie wysyłającej dane przysługują prawa do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.